Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FITNESS

Fitness pro ženy Fit-Women Club je klubem k sportovnímu vyžití, je v provozu dle otevírací doby, která musí byt dodržovaná. Vstup do fitness je možný s platnou permanentkou či zaplaceným jednorázovým vstupem. Nezletilá osoba může získat permanentku pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do fitness povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.

Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) ještě před vstupem do fitness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z fitness bez nároku na vrácení vstupného.

Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva fitness je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.

  • Je zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi výkon sportovních aktivit.

  • Vstup do fitness je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a ve vhodném, pro cvičení určeném, sportovním oblečení. Každý návštěvník musí používat při cvičení ručník. Ručník musí být použit vždy, a to pro podložení částí těla, které přijdou do kontaktu s posilovacími stroji a dalším vybavením.

  • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou a klíček odevzdat na recepci. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.

  • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor fitness.

  • Každý návštěvník užívá v prostorách fitness zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.

  • Návštěvník je povinen používat stroje a ostatní vybavení fitness v souladu s jejich určením. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitness je zakázáno.

  • V prostorách fitness platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor fitness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor fitness jakékoliv zákonem nepovolené látky.